O projekcie


 


Projekt WND-RPSL.07.04.02-24-09D4/16 Nowe wyzwania współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), w ramach VII. Regionalnego rynku pracy, działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie 7.4.2. Outplacement – konkurs. 

 

Projekt ma na celu do 31.03.2019 r. złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie,w odniesieniu do 40 osób zamieszkujących obszar woj. śląskiego, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych;

 

 Zadania realizowane w ramach projektu

 

Wsparcie doradcy zawodowego połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania i realizacją dodatkowych form indywidualnej pomocy

 • testy i rozmowy kwalifikacyjne weryfikujące predyspozycje kandydata do samodzielnego założeni i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • określenie mocnych i słabych stron każdego kandydata w obszarze posiadanych umiejętności, pod kątem zmiany zawodu i zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych


Poradnictwo psychologiczne i zawodowe

 • grupowe treningi z zakresu kompetencji psychospołecznych i zawodowych, wspomagających adaptacje do zmiany oraz doskonalenie umiejętności funkcjonowania w sytuacji zmiany, niepewności i odnalezienia się w nowych sytuacjach zawodowych.

 

Indywidualne kursy i szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb oraz pośrednictwo pracy, zgodne z kierunkiem rozwoju zawodowego

 • kursy i szkolenia będą przeprowadzone przez instytucje posiadające wpis do RIS.
 • każdy z kursów i szkoleń zostanie zakończony egzaminem wraz z certyfikatem.
 • uczestnicy projektu otrzymują zindywidualizowanąpomoc w zakresie:

* zdobycia wiedzy nt. aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku pracy w branżach i zawodach,
* wyszukiwania ofert pracy, praktyk, staży,
* nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy,
* przygotowania odpowiedzi na pozyskane oferty pracy.

 

Praktyki i Staże prowadzące do nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego

 • wysoka jakość Praktyk i Staży zostanie zapewniona dzięki zastosowaniu zaleceń Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży.
 • uczestnicy otrzymają pomoc dzięki zastosowaniu metody „trenera pracy”, który wesprze ich poprzez:

* rozpoznanie potencjału i sytuacji społeczno-zawodowej,
* motywowanie, analizowanie i wspieranie działań podejmowanych w ramach IPD,
* nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, PUP i innymi instytucjami w celu pozyskiwania miejsc pracy,
* przygotowanie do realizacji praktyki lub stażu, zapoznanie z procedurami, warunkami zatrudnienia i
   obowiązkami,
* bieżący monitoring adaptacji w miejscu pracy i wsparcie w rozwiązywaniu problemów

 • stażyści/praktykanci będą mieli możliwość otrzymania przez okres 3 miesięcy stypendium w kwocie ok. 1 290,00 zł.  

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym

 • uczestnicy, którzy przygotują biznesplan przy wsparciu doradców a następnie spełnią wszystkie wymagania z tym związane otrzymają bezzwrotną dotację na rozwój własnej firmy w kwocie ok. 23 400,00 zł.

 

Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej oraz indywidualnych usług szkoleniowo-doradczych

 • w ciągu pierwszych 12 miesięcy od założenia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), każdy uczestnik, który otrzyma dotację, będzie miał zagwarantowaną możliwość skorzystania ze wsparcia pomostowego.
 • Wsparcie pomostowe będzie udzielone w kwocie 2 000,00zł przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy w pełnej kwocie.