Regulamin ścieżki aktywizacyjnej


REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
(ścieżka aktywizacyjna)
„NOWE WYZWANIA”
Nr projektu WND-RPSL.07.04.02-24-09D4/16 w ramach Osi Priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy
(działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 1
Informacje ogólne


1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie (zwany dalej Regulaminem) określa kryteria i zasady rekrutacji i udziału w projekcie pt. „NOWE WYZWANIA” realizowanym w partnerstwie firm Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” Sp. z o.o.. oraz TURSTAL Sp. z o.o.
2. Wszystkie działania objęte niniejszym projektem są bezpłatne dla uczestników.
3. Czas realizacji projektu: 1.07.2017r. – 31.03.2019 r.
4. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 40 osób, tracących zatrudnienie/zagrożonych zwolnieniem, zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy z województwa śląskiego poprzez ich udział w kompleksowym wsparciu szkoleniowo–doradczym w ramach wsparcia outplacementowego, co bezpośrednio przełoży się na podjęcie nowego zatrudnienia/utrzymanie zagrożonego/podjęcia pracy przez co najmniej 10 osób oraz założenie własnej firmy przez 20 uczestników projektu.
5. Z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie w ramach ścieżki aktywizacyjnej projektu wsparciem objętych zostanie 20 osób (w tym 8 kobiet i 12 mężczyzn) spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie w ramach Poddziałania 7.4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu. Beneficjent w ramach prowadzonej rekrutacji uczestników do projektu powinien dążyć do uzyskania zakładanego podziału na kobiety i mężczyzn. Niemniej jednak zastrzega się, że jeżeli w wyniku prowadzonego naboru oraz pomimo starań podjętych przez Beneficjenta w przedmiotowym zakresie, niemożliwym będzie zebranie grupy docelowej o odpowiedniej strukturze płci, dopuszcza się możliwość odstępstwa od podziału uczestników ze względu na płeć wskazanego w niniejszym Regulaminie rekrutacji.
6. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.nowewyzwania.com.pl

 

§ 2
Słownik pojęć


Na potrzeby realizacji Projektu przyjmuje się następujące definicje:
Projekt – projekt „NOWE WYZWANIA” obejmujący następujące formy wsparcia Uczestników/czek projektu biorących udział w ścieżce aktywizacyjnej:
– indywidualne poradnictwo zawodowe w formie sesji diagnostycznych:
– 3 godziny – weryfikacja predyspozycji na etapie rekrutacji dokonana przez Doradcę Zawodowego
– 3 godziny – wypracowanie IPD
– 3 godziny – monitoring wypracowanego IPD
– poradnictwo psychologiczne i zawodowe – treningi grupowe
Obejmuje udział w 2 do 4 z 6 treningów kompetencji miękkich:
A. BLOK KOMPETENCJI: PSYCHOSPOŁECZNYCH
1. Adaptacja do zmiany – trening motywacyjny, podczas którego Uczestnicy Projektu dowiedzą się, jak zarządzać sobą w zmianie i szybko adaptować się do zmian, przełamywać bierność, kształcić gotowość do działania i otwartość na wyzwania (postawa proaktywna) w życiu osobistym i zawodowym;
2. Stres – wróg czy przyjaciel? Radzenie sobie ze stresem – Uczestnicy Projektu nauczą się rozpoznać emocje towarzyszące im w życiu, określać ich intensywność oraz zarządzać emocjami i stresem, także w sytuacjach zawodowych;
3. Trening asertywności – Uczestnicy Projektu poznają techniki asertywności proaktywnej w życiu społecznym i zawodowym, w tym sposoby otwartego, ale i asertywnego udziału w dyskusjach oraz wyrażania swoich opinii z poszanowaniem poglądów innych. Ponadto dowiedzą się, jak reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych, a także na dyskryminację.
B. BLOK KOMPETENCJI: ZAWODOWYCH
4. Aktywne poszukiwanie pracy – efekty zajęć obejmą m.in.: znajomość sposobów i metod poszukiwania pracy oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, w tym umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych i poszukiwania pracy za pośrednictwem Internetu oraz wiedzę z zakresu prawa pracy w wybranych aspektach, m.in.: form świadczenia pracy, praw i obowiązków pracownika, warunków świadczenia pracy;
5. Organizacja pracy i orientacja na cel (zawodowy) – Uczestnicy Projektu nabędą umiejętności planowania etapów realizacji zadań, ich selekcji pod względem pilności i istotności oraz kontroli efektywnego wykorzystania czasu oraz nauczą się formułować ambitne, ale i realne cele zawodowe oraz planować etapy ich realizacji i organizować niezbędne zasoby;
6. Praca w zespole – Uczestnicy Projektu poznają korzyści grupowego wykonywania zadań i rodzaje ról zespołowych, a także dowiedzą się jak zapobiegać konfliktom i efektywnie wyrażać siebie w procesie komunikacji;
W ramach zadania utworzone zostaną grupy tematyczne; każda ok.
6 – 12 Uczestników Projektu. Trening o wskazanej tematyce będzie realizowany w ramach 2 spotkań po 8h.
– udział w szkoleniu zawodowym,
– usługi Trenera Pracy,
– pomoc Realizatora w znalezieniu pracy (każdy Uczestnik/czka ścieżki aktywizacyjnej otrzyma min. 3 oferty pracy) w ramach indywidualnego pośrednictwa pracy,
– 3 miesięczne staże zawodowe/praktyki zawodowe.
Dobór poszczególnych form wsparcia wynikać będzie z opracowanego przez doradcę zawodowego wspólnie z Uczestnikiem/czką IPD.
Beneficjent (Projektodawca, Operator wsparcia finansowego) – podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL.
W ramach projektu „NOWE WYZWANIA”, funkcję Beneficjenta pełni: POKZ SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (ul. Sienkiewicza 33D/8).
Partner Projektu – TURSTAL Sp.z o.o., 44–105 Gliwice, ul. Ligocka 44
Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30,
40–048 Katowice
Biuro Projektu – oznacza miejsce, w którym realizowany jest projekt przez zespół projektowy. Biuro projektu znajduje się w Będzinie ; ul. Sienkiewicza 33d/8; adres e-mail: info@pokzsystem.pl; tel.: 32 761 67 00. Czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00
Strona internetowa projektu – strona internetowa, na której umieszczane będą informacje dotyczące projektu, dostępna pod adresem: www.nowewyzwania.com.pl
Punkt rekrutacyjny – siedziba TURSTAL Sp.z o.o., 44–105 Gliwice, ul. Ligocka 44
Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie.
Uczestnik projektu/Uczestniczka projektu – osoba która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie została zakwalifikowana do udziału w projekcie; osoba fizyczna, otrzymująca wsparcie od Realizatorów w wyniku realizacji projektu.
Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom
w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem.
Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; dotyczy osób, które zakończyły wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno–prawnej np. umowy zlecenia oraz osób, z którymi zawarto umowę na czas określony a umowa wygasła z upływem terminu, pod warunkiem, że brak kontynuacji zatrudnienia wynika z trudnej sytuacji ekonomicznej pracodawcy.
Pracownik przewidziany do zwolnienia – osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
Pracownik zagrożony zwolnieniem z pracy – osoba zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
Przyczyna dotycząca zakładu pracy – obejmuje następujące przypadki:
a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
W przypadku osób, z którymi zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony bądź osób zatrudnionych na podstawie umów terminowych, a zwolnionych przed upływem terminu na jaki podpisano umowę – weryfikowane na podstawie zapisów świadectwa pracy.
W przypadku osób, z którymi zawarto umowy o pracę na czas określony, a umowa wygasła z upływem terminu oraz w przypadku umów cywilno–prawnych, weryfikowane na podstawie oświadczenia ze strony pracodawcy, że brak kontynuacji zatrudnienia wynika z trudnej sytuacji ekonomicznej (w przypadku niemożności uzyskania takiego zaświadczenia przedmiotowy związek jest możliwy do zbadania na podstawie oświadczenia osoby bezrobotnej, iż zakończenie stosunku pracy wynikało z winy zakładu pracy; w takim przypadku Realizator kwalifikując uczestników do projektu na podstawie swojej wiedzy specjalistycznej, znajomości środowiska przedsiębiorców a także analizy informacji o zwolnieniach grupowych stwierdzi prawdziwość złożonego oświadczenia).
d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.
Pośrednictwo Pracy – wsparcie, której podstawowym zadaniem będzie zdobywanie ofert pracy odpowiadających kwalifikacjom Uczestników/czek projektu tj. pomoc w znalezieniu nowej pracy Uczestnikom/czkom projektu.
Staż zawodowy/Praktyka zawodowa – zatrudnienie na okres 3 m–cy dla 20
Uczestników/czek ścieżki aktywizacyjnej projektu, którego celem jest nabycie nowych umiejętności zawodowych bez obciążania dodatkowymi kosztami potencjalnych pracodawców ani Uczestników/czek, gdyż wynagrodzenie (stypendium) dla Uczestnika/czki wypłacane jest przez Beneficjenta.
Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

Osoba bezrobotna – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” jest to: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych
Osoba bierna zawodowo/nieaktywna zawodowo – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 jest to: osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
Data przystąpienia do projektu – co do zasady jest to data rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w ramach projektu tj. w konsultacjach z doradcą zawodowym skutkujących opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD).
Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Zgodnie z ISCD 2011 do kategorii osób o niskich kwalifikacjach należy zaliczyć osoby, które zakończyły edukację na poziomie 1,2 lub 3:
o poziom 1: wykształcenie podstawowe,
o poziom 2: wykształcenie gimnazjalne,
o poziom 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza szkoła zawodowa.
Miejsce zamieszkania – miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego).

 

§ 3
Kryteria rekrutacji

 

1. W ramach ścieżki aktywizacyjnej projektu wsparciem objęte zostanie 20 osób fizycznych, zgłaszających się do projektu z własnej inicjatywy.
2. Uczestnicy/czki zakwalifikowani do udziału w projekcie muszą spełniać łącznie następujące kryteria (kryteria podstawowe):
a) zamieszkują województwo śląskie zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego tzn. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu -nie ma obowiązku zameldowania.
b) są:
– Pracownikami przedsiębiorstw sektora MŚP usytuowanych na terenie województwa śląskiego i są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub są osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.
lub
– Pracownikami przedsiębiorstw usytuowanych na terenie województwa śląskiego przechodzących procesy restrukturyzacyjne i są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub są osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.
lub
– Pracownikami przedsiębiorstw usytuowanych na terenie województwa śląskiego odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej i są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub są osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.
lub
– Pracownikami przedsiębiorstw usytuowanych na terenie województwa śląskiego znajdujących się w sytuacji kryzysowej i są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub są osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.
c) Dotyczy osób zwolnionych z przyczyn ww. – utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
d) w przypadku osób zwolnionych mogą to być również osoby pracujące wcześniej w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
4. Kryteria premiowane (+5pkt za każdą z posiadanych cech):
• osoba z niepełnosprawnością I/LUB,
• osoba powyżej 50 roku życia I/LUB,
• osoba poniżej 30 roku życia I/LUB,
• osoba o niskich kwalifikacjach.
5. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób, w tym 16 kobiet i 24 mężczyzn, w tym do ścieżki aktywizacyjnej 20osób (8K i 12M)

 

§ 4
Procedura rekrutacji

 

1. Działania promocyjne informujące o projekcie prowadzone są przez Lidera i Partnera od dnia rozpoczęcia realizacji projektu tj. 1.07.2017 r.
2. Rekrutacja do projektu jest prowadzona przez Lidera i Partnera Projektu od 01.10.2017 r. do wyczerpania miejsc w projekcie. W przypadku ścieżki aktywizacyjnej ostateczny termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych zostanie podany na stronie internetowej projektu www.nowewyzwania.com.pl.
3. Nabór dokumentów rekrutacyjnych do Projektu zaplanowano na październik-listopad 2017 roku.
4. Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu wraz z Regulaminem rekrutacji i wzorami wszystkich wymaganych załączników zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu, na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru dokumentów osób ubiegających się o udział w projekcie.
5. Nabór uczestników do projektu będzie trwał minimum 5 dni roboczych.
6. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.
7. W przypadku dokumentów złożonych po terminach, nie będą one rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.
8. Pojęcie złożone w terminie oznacza dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionego jednego kompletu dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z pkt. 10 niniejszego paragrafu w terminach wyznaczonych przez realizatora Projektu zgodnie z pkt. 4 niniejszego paragrafu
9. Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej projektu www.nowewyzwania.com.pl, w Biurze Projektu, ul. Henryka Sienkiewicza 33D/8, 42–500 Będzin, oraz w Punkcie Rekrutacyjnym ul. Ligocka 44, 44–105 Gliwice.
10. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie Kandydata jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionego jednego kompletu dokumentów rekrutacyjnych (wersje papierowe), składającego się z następujących dokumentów:
Zał. 1 Formularz rekrutacyjny oryginał podpisany czytelnie przez Kandydata/tkę
Zał. 2A w przypadku „osoby zwolnionej”: Świadectwo pracy wystawione przez ostatniego pracodawcę lub kopia umowy cywilno–prawnej potwierdzające, iż Kandydat/tka pozostaje bez pracy nie dłużej niż 6 m–cy
lub
w przypadku gdy z w/w dokumentów nie wynika jednoznacznie, iż utrata pracy nastąpiła/nastąpi z przyczyn dotyczących zakładu pracy należy dostarczyć:
Oświadczenie ostatniego pracodawcy lub zleceniodawcy lub Kandydata/tki o rozwiązaniu umowy „z przyczyn dotyczących zakładu pracy” kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę
oryginał podpisany przez ostatniego pracodawcę lub Kandydata/tkę
Zał. 2B
w przypadku „osoby przewidzianej do zwolnienia”: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, potwierdzające status „osoby przewidzianej do zwolnienia”
lub
w przypadku gdy z w/w dokumentów nie wynika jednoznacznie, iż utrata pracy nastąpiła/nastąpi z przyczyn dotyczących zakładu pracy należy dostarczyć: Oświadczenie ostatniego pracodawcy lub Kandydata/tki o planowanym rozwiązaniu umowy „z przyczyn dotyczących zakładu pracy” kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę
oryginał podpisany przez ostatniego pracodawcę lub Kandydata/tkę
Zał. 2C w przypadku „osoby zagrożonej zwolnieniem”: Oświadczenie pracodawcy potwierdzające zagrożenie zwolnieniem oryginał podpisany przez ostatniego pracodawcę lub Kandydata/tkę
Zał. 2D W przypadku osoby będącej pracownikiem lub będącej byłym pracownikiem jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących) oświadczenie potwierdzające ten fakt oryginał podpisany przez ostatniego pracodawcę lub Kandydata/tkę
Zał. 4
Oświadczenie Kandydata/tki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zał. A Oświadczenie Uczestnika/czki projektu oryginał podpisany czytelnie przez Kandydata/tkę

11. Dokumenty rekrutacyjne mogą zostać złożone osobiście w Biurze Projektu lub w Punkcie Rekrutacyjnym, drogą pocztową/kurierem przesłane na adres Biura Projektu lub Punktu Rekrutacyjnego lub podczas spotkań informacyjnych. Dokumenty mogą być złożone poprzez pełnomocnika. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie (nie dotyczy udziału w rozmowach kwalifikacyjnych);
12. Weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej dokonywana jest przez upoważnionego pracownika Beneficjenta/Partnera niezwłocznie po dostarczeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu/Punktu Rekrytacyjnego.
13. Dokumenty rekrutacyjne złożone przez Kandydatów/tki będą weryfikowane pod kątem spełnienia kryteriów formalnych:
– czy dokumenty wpłynęły w właściwym terminie,
– czy Kandydat/ka załączył/a wszystkie wymagane dokumenty,
– czy Kandydat/ka podpisał/a się na wszystkich dokumentach,
– czy Kandydat/ka wypełnił/a wszystkie wymagane pola,
- czy Kandydat/tka spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie, o których mowa w § 3. niniejszego Regulaminu.
13.1. Jeżeli Kandydat/ka uzyskała na wszystkie powyższe pytania odpowiedź pozytywną przechodzi do następnego etapu rekrutacji
13.2. W przypadku gdy wystąpią braki formalne w złożonych dokumentach realizator postępuje zgodnie z pkt. 14
13.3. W przypadku złożenia dokumentów po terminie Realizator postępuje zgodnie z pkt. 7.
14. Zakłada się możliwość uzupełniania braków formalnych złożonej dokumentacji. Za błąd formalny, kwalifikujący się do korekty, uznaje się m.in.:
 nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól,
 brak podpisów w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę,
 brak odpowiedzi na którekolwiek z oświadczeń zawartych w Formularzu rekrutacyjnym,
 niezgodność Formularza z wymaganym wzorem np. usunięcie/zmiana logotypów bądź zapisów ze wzoru Formularza rekrutacyjnego;
 oczywistą omyłkę pisarską.
15. Korekcie formalnej nie podlegają złożone oświadczenia, wyjątek stanowi korekta, która nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu) oraz oczywiste błędy pisarskie.
16. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Beneficjent wezwie zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Kandydata/tkę do jednorazowego uzupełnienia braków.
17. Korekty błędów formalnych należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Beneficjent rekomenduje wizytę osobistą Kandydata/tki w Biurze Projektu/Punkcie Rekrutacyjnym. Kandydat/tka zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Kandydat/tka na etapie korekty błędów formalnych nie może dokonywać uzupełnień Formularza rekrutacyjnego
18. Po dokonaniu poprawek/uzupełnień Formularz rekrutacyjny jest przekazywany do ponownej oceny formalnej, która odbywa się w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania wspomnianych czynności przez Kandydat/tkę.
19. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień w terminie wskazanym w pkt 17 zgłoszenie zostaje odrzucone z przyczyn formalnych, co wyklucza Kandydata/tkę z dalszego procesu rekrutacji.
20. Osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone po kolejnej ocenie z przyczyn formalnych, nie będzie miała możliwości ponownego uzupełnienia braków formalnych w Formularzu rekrutacyjnym. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie
21. Następnie kandydat/ka do ścieżki aktywizacyjnej odbędzie maksymalnie 3 godzinne spotkanie z Doradcą Zawodowym celem zbadania predyspozycji i motywacji Kandydata/ki do udziału w projekcie.
22. Podczas rozmowy z Doradcą zawodowym zostaną przydzielone punkty za:
– Badanie poziomu motywacji do udziału w projekcie max. 196 pkt.
– Ocenę kandydata na podstawie rozmowy 0 – 25 pkt.
23. Ostatecznego wyboru uczestników projektu dokonuje się na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z doradcą zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów dodatkowych przez kandydata/tkę.
24. Maksymalnie Kandydat/tka podczas wszystkich etapów rekrutacji może otrzymać 236 punktów. Osoby, które otrzymały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo przed osobami, które otrzymały niższą liczbę punktów.
25. Na podstawie otrzymanej liczby punktów zostaną utworzone listy rankingowe (osobna dla kobiet i osobna dla mężczyzn) w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów. Do projektu zostanie zakwalifikowanych pierwszych 20 osób (8 kobiet i 12 mężczyzn) z najwyższą liczbą punktów. Pozostali Kandydaci/tki zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Listy rankingowe zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu z poszanowaniem postanowień przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
26. W przypadku uzyskania przez kilku Kandydatów do Projektu takiej samej liczby punktów, o wyższej pozycji na liście rankingowej decyduje wynik uzyskany z badania poziomu motywacji.
27. Decyzję o przyjęciu Kandydata/tki do projektu w formie list rankingowych (podstawowych i rezerwowych), każdorazowo podejmować będzie Komisja Rekrutacyjna działająca w oparciu o niniejszy Regulamin.
27.1. Komisja składa się z :
a) Kierownika projektu (ze strony Lidera),
b) Członka Zespołu Zarządzającego Projektem (ze strony Partnera),
c) Doradcy/ców zawodowych, którzy przeprowadzą rozmowy z Kandydatami na uczestników projektu
27.2 Członkowie Komisji rekrutacyjnej spełniać będą min. następujące kryteria
 (w odniesieniu do pkt. a i b):
• Wykształcenie wyższe,
• Min. 2 letnie doświadczenie związane z działaniami na rzecz rozwoju zasobów ludzkich,
 (w odniesieniu do pkt c):
• Min. 2 lata doświadczenia zawodowego jako doradca zawodowy.
28. Kandydaci/tki znajdujący się na listach rezerwowych będą kwalifikowani do projektu w razie rezygnacji Uczestników/czek z listy podstawowej.
29. Po otrzymaniu od Realizatora pozytywnej decyzji o spełnieniu wymogów kwalifikujących do udziału w projekcie podpisywana jest Umowa na realizację usług doradczo–szkoleniowych stanowiąca zał. 7 do niniejszego Regulaminu.

 

§5
Skład i obowiązki Komisji Oceny Wniosków


1. Realizator powoła najpóźniej w dniu zakończenia naboru Komisję Rekrutacyjną która wybierze Uczestników/czki Projektu. W skład Komisji wejdą Doradca Zawodowy, powołani przez Realizatora oraz przedstawiciel Lidera i Partnera Projektu.
2. Członków Komisji nie może łączyć z Kandydatami/kami stosunek faktyczny lub prywatnego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności, w szczególności Członka Komisji nie może łączyć z Kandydata/kę związek z tytułu:
• małżeństwa,
• pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia,
• przysposobienia, opieki lub kurateli,
• inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników
3. Przed przystąpieniem do spotkań z Kandydatami/kami Członek Komisji zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności i poufności.
4. Członek Komisji zobowiązany jest do nieujawniania informacji związanych z postępowaniem rekrutacyjnym wraz z załącznikami oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia aby informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym.

 

§6
Zasady uczestnictwa w projekcie


1. Indywidualny zakres wsparcia w projekcie dla Uczestnika/czki wynika z Indywidualnego Planu Działania (IPD) opracowanego przez doradcę zawodowego w wyniku konsultacji z Uczestnikiem/czką. IPD to indywidualne konsultacje doradcy zawodowego polegające na analizie predyspozycji i potrzeb zawodowych Uczestników/czek, zbadaniu ich sytuacji zawodowej, potrzeb, motywacji, ustaleniu dalszej ścieżki rozwoju zawodowego oraz niezbędnych dalszych działań, możliwych do realizacji w ramach niniejszego projektu, analizie potencjału.
2. W wyniku IPD Uczestnikowi/czce udzielone zostanie odpowiednie wsparcie mające na celu powrót na rynek pracy.
3. Zakres wsparcia możliwego do uzyskania w celu powrotu na rynek pracy – poszczególne formy zostaną indywidualne dobrane do Uczestnika/czki w oparciu o zapisy IPD.
a) Udział w Grupowym Poradnictwie Psychologicznym i Zawodowym – grupowe spotkania Uczestników/czek z doradcami – trening kompetencji miękkich. Dodatkowo w ramach zadania każdemu Uczestnikowi/czce szkolenia przysługuje:
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– zwrot kosztów dojazdu – w przypadku odbywania szkolenia poza miejscem zamieszkania
b) Udział w indywidualnie dobranym szkoleniu zawodowym. Dodatkowo w ramach zadania każdemu Uczestnikowi/czce szkolenia przysługuje:
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– zwrot kosztów dojazdu – w przypadku odbywania szkolenia poza miejscem zamieszkania,
– zwrot kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,
– stypendium szkoleniowe – wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (o którym mowa w art. 72 ust. 1pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) pod warunkiem, że liczba godzina szkoleniowych jest nie mniejsza niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Stypendium wypłacane jest na konto Uczestnika/czki.
– usługi trenera pracy
– usługi Opiekuna/ki do dziecka do lat 7/osoby zależnej
c) Pośrednictwo Pracy – wsparcie Uczestników/czek przez Realizatorów w zmianie/znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia – przez cały okres udziału w projekcie każdy Uczestnik/czka otrzyma minimum trzy oferty pracy adekwatne do kompetencji i kwalifikacji,
d) Wsparcie Uczestników/czek w pozyskaniu doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach i praktykach zawodowych w przedsiębiorstwie (adekwatnie do kompetencji), za które Uczestnik/czka otrzymuje stypendium wypłacane przez Realizatora – 20 Uczestników/czek skorzysta z staży/praktyk trwających do 3 m–cy; Uczestnikowi/czce skierowanej na staż przysługuje:
– ubezpieczenie społeczne Uczestników/czek stażu/praktyk,
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– zwrot kosztów przejazdu – w przypadku odbywania stażu/praktyki poza miejscem zamieszkania,
– stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
4. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do realizacji działań doradczo–szkoleniowych w okresie do 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu, jednak nie później niż do 28.02.2019 r. W sytuacji niedotrzymania tego warunku bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu Realizatorowi, osoba ta może zostać skreślona z listy Uczestników/czek projektu.

5. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do regularnego uczestnictwa w działaniach w projekcie potwierdzonego własnoręcznym podpisem w dzienniku zajęć. Pojedyncze szkolenie uznaje się za zakończone przez Uczestnika/czkę, jeżeli brał/a on/ona udział w co najmniej 80% czasu trwania szkolenia i wypełnił/a komplet wymaganej dokumentacji szkoleniowej.
6. Rezygnacja z udziału w projekcie może nastąpić tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Należą do nich wypadki losowe, działania siły wyższej i przyczyny natury losowej. W takim przypadku Uczestnik/czka zobowiązany/a jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Realizatora telefonicznie, a następnie przedłożyć wypełniony Załącznik nr 10 – Formularz rezygnacji z udziału w projekcie Realizatorowi. O uznaniu usprawiedliwienia decyduje Realizator.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie trwania zaplanowanego wsparcia Realizator może wystąpić do Uczestnika/czki o zwrot całości bądź części kosztów związanych z udzielonym Uczestnikowi/czce wsparciem.
8. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Uczestników/czek Projektu osób, które nie będą przestrzegały Regulaminów Projektu.
9. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do wypełnienia dokumentacji szkoleniowej/doradczej, ankiet ewaluacyjnych oraz list i innych dokumentów dostarczonych przez Realizatora przez okres trwania projektu.
10. Celem udziału w projekcie jest powrót Uczestników/czek na rynek pracy, dlatego Uczestnik/czka zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Realizatorów Projektu osobiście, telefonicznie lub e–mailowo o podjęciu zatrudnienia oraz dostarczenia osobiście, emailem lub za pośrednictwem poczty/kuriera w terminie do 7 dni kopii dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Jako dokument potwierdzający zatrudnienie przyjmuje się:
• umowę podpisaną z nowym pracodawcą,
lub
• umowę podpisaną z nowym zleceniodawcą,
lub
• zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę,
11. Materiały, które Uczestnik/czka szkolenia/doradztwa otrzyma, stają się jego własnością z chwilą pisemnego potwierdzenia ich odbioru.
12. Uczestnik/czka zobowiązuje się do wypełniania ankiet monitorujących w czasie trwania projektu.
13. Uczestnicy/czki Projektu wyrażają zgodę na monitorowanie uczestnictwa w poszczególnych formach i etapach wsparcia, w czasie trwania projektu, dla celów sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

§7
Zasady finansowania


1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Udział we wszystkich działaniach w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.

 

§8
Postanowienia końcowe


1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji projektu.
2. Realizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian Regulaminu w każdym czasie ze względu na istotne okoliczności wpływające na wdrażanie projektu.
3. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie www.nowewyzwania.com.pl.
4. W przypadkach nieujętych w Regulaminie stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego. Ostateczną decyzję podejmuje Kierownik projektu.
5. Załącznikami do niniejszego Regulaminu Rekrutacji są:
Zał. 1 – Formularz Rekrutacyjny – wzór
Zał. 2a – Oświadczenie o zwolnieniu „z przyczyn dotyczących zakładu pracy” – wzór (dot. osób bez zatrudnienia)
Zał. 2b – Oświadczenie o planowanym zwolnieniu „z przyczyn dotyczących zakładu pracy” – wzór (dot. osób na wypowiedzeniu)
Zał. 2c – Oświadczenie Pracodawcy potwierdzające zagrożenie zwolnieniem – wzór (dot. osób zagrożonych zwolnieniem)
Zał. 2d – Oświadczenie Pracodawcy potwierdzające pracę w jednostce organizacyjnej spółki węglowej lub w przedsiębiorstwie będącym kooperantem współpracującym z jednostką organizacyjną spółki węglowej
Zał. 3 – Deklaracja uczestnictwa
Zał. 4 – Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych – wzór
Zał. 5 – Badanie poziomu motywacji – wzór
Zał. 6 – Umowa na realizację usług doradczo–szkoleniowych w ramach ścieżki aktywizującej – wzór
Zał. 7 – Karta oceny dokumentacji rekrutacyjnej
Zał. 7a – Karta oceny Doradcy Zawodowego
Zał. 8– Oświadczenie Członka Komisji Rekrutacyjnej
Zał. 9- Oświadczenie Uczestnika Projektu
Zał. 10 - Formularzu Rezygnacji z udziału w Projekcie – wzór