Regulamin ścieżki z dotacją


REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
(ścieżka dotacyjna)
„NOWE WYZWANIA”
nr projektu WND-RPSL.07.04.02-24-09D4/16 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Poddziałanie 7.4.2. Outplacement Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

§ 1
Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 Beneficjent (Projektodawca, Operator wsparcia finansowego) – podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL.
W ramach projektu „NOWE WYZWANIA”, funkcję Beneficjenta pełni: POKZ SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (ul. Sienkiewicza 33D/8).
 Partner projektu – TURSTAL Sp. z o.o.
 Projekt – „NOWE WYZWANIA”
 Biuro projektu – oznacza miejsce, w którym realizowany jest projekt przez zespół projektowy. Biuro projektu znajduje się w Będzinie ; ul. Sienkiewicza 33d/8; adres e-mail: info@pokzsystem.pl; tel.: 32 761 67 00. Czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00
 Strona internetowa – strona internetowa, na której umieszczane będą informacje dotyczące projektu, dostępna pod adresem: www.nowewyzwania.com.pl
 Kandydat na uczestnika projektu – osoba fizyczna, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału
w projekcie i złożyła Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami.
 Uczestnik projektu (UP) – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie.
W trakcie realizacji projektu uczestnik może zmienić swój status z „osoby fizycznej” na „osobę fizyczną, która założyła działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu”. Uczestnik projektu, który jest jednocześnie beneficjentem pomocy de minimis nazywany jest „uczestnikiem projektu (beneficjentem pomocy)”.
 Osoba bezrobotna – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 jest to: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne
w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych.
 Osoba bierna zawodowo / nieaktywna zawodowo – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 jest to: osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
 Osoba niepełnosprawna/osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Zgodnie z ISCD 2011 do kategorii osób o niskich kwalifikacjach należy zaliczyć osoby, które zakończyły edukację na poziomie 1,2 lub 3:
o poziom 1: wykształcenie podstawowe,
o poziom 2: wykształcenie gimnazjalne,
o poziom 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza szkoła zawodowa.
Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 Pracownik – personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
z zastosowaniem art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UEL 187 z 26.06.2014, str. 1).
 Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego;
 Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych;
 Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom
w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem.
 Przyczyna dotycząca zakładu pracy
• Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
• Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
• Wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
• Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art.55 § 11 kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.
 Beneficjent pomocy – podmiot utworzony przez uczestnika projektu i korzystający z przyznanej pomocy finansowej, prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z regułami konkurencji określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który otrzymał pomoc.
 Dzień przystąpienia do projektu – za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia. W niniejszym Projekcie pierwszą formą wsparcia będzie szkolenie i/lub doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do Projektu i rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia będzie potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia. Termin udzielenia pierwszej formy wsparcia przewidziano na listopad 2017.
 Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
 Działalność gospodarcza – jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przez prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się także udział w spółkach cywilnych, jawnych oraz partnerskich. W ramach projektu możliwe jest uruchomienie wyłącznie nowej działalności w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, przy czym założenie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej jest możliwe wyłącznie pomiędzy uczestnikami niniejszego projektu. Nie jest dopuszczalny udział Uczestnika/ Uczestników Projektu w podmiocie istniejącym przed rozpoczęciem projektu lub zawiązanie przez Uczestnika Projektu jednej z ww. spółek z osobą niebędącą Uczestnikiem Projektu, również w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika Projektu.
 Dzień roboczy – należy przez to rozumieć dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej – dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub data zarejestrowania
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub data wskazana w innym dokumencie potwierdzającym prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej).
 Instytucja Pośrednicząca (IP) – oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice).
 Komisja Rekrutacyjna (KR) – Komisja powołana w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych przez Kandydatów na uczestników projektu i przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. Komisja składa się
z :

a) Kierownika projektu,
b) Członka Zespołu Zarządzającego Projektem,
c) Doradcy/ców zawodowych, którzy dokonają oceny pomysłów i przeprowadzą rozmowy z Kandydatami na uczestników projektu
o Członkowie Komisji rekrutacyjnej spełniać będą min. następujące kryteria
 (w odniesieniu do pkt. a i b):
• Wykształcenie wyższe
• Min. 2 letnie doświadczenie związane z działaniami na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności mającymi na celu wspieranie przedsiębiorczości/lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności
 (w odniesieniu do pkt c):
• Min. 2 lata doświadczenia zawodowego jako doradca zawodowy w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej i przygotowania biznesplanów 

 Miejsce zamieszkania – miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego).
 Doradztwo (indywidualne/grupowe) – usługa udzielona uczestnikowi projektu/beneficjentowi pomocy, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę lub podmiot udzielający usługi doradczej.
 Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) – wsparcie kapitałowe dla nowopowstałego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Wsparcie zgodne będzie ze Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz Uczestników projektów
w ramach Poddziałania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 Podstawowe wsparcie pomostowe – wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe, którego maksymalna wysokość nie może przekroczyć równowartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego (dotacji) za każdy miesiąc jej prowadzenia (i uzależniona jest od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie niniejszego projektu), połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach niniejszego projektu oraz otrzymały w ramach projektu wsparcie finansowe w postaci dotacji.
 Przedłużone wsparcie pomostowe – wsparcie pomostowe udzielane po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe, którego maksymalna wysokość nie może przekroczyć równowartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego (dotacji) za każdy miesiąc jej prowadzenia (i uzależniona jest od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie niniejszego projektu), połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu oraz otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe.
 Pomoc de minimis – pomoc inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; pomoc spełniająca przesłanki określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis innej niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 Oczywisty błąd pisarski – omyłki widoczne, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście, również omyłka, która nie jest widoczna w treści samego wniosku, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści innych fragmentów wniosku
i/lub pozostałych dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, a przez dokonanie poprawki tej omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian.
 Kwota minimalnego wynagrodzenia – kwota określona na podstawie art. 2 Ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 Dzień skutecznego doręczenia kandydatowi/uczestnikowi projektu informacji – za dzień skutecznego doręczenia informacji kandydatowi/uczestnikowi uznaje się:
a) w przypadku odbioru osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem kandydata/uczestnika projektu lub pełnomocnika. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie (nie dotyczy udziału w rozmowach kwalifikacyjnych);
b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (dostarczonemu zgodnie z postanowieniami art. 42-44 Kodeksu Postępowania Administracyjnego), a w razie braku podjęcia przesyłki – za dzień ten uznaje się czternasty dzień od dnia pierwszego awizowania przesyłki, a jeśli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, wówczas następny dzień roboczy;
c) w drodze elektronicznej (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) – jeśli UP udostępnił Beneficjentowi adres e-mail – datę potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej (e-mail),
Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza.
 Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu – za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:
a) w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie (nie dotyczy udziału w rozmowach kwalifikacyjnych);
b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
c) w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
d) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: info@pokzsystem.pl),
Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza.
Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika / pełnomocnika uczestnika, który pojawił się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.
 Zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia – zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania warunków umowy dotyczącej przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz finansowego wsparcia pomostowego, wnoszone przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w formie
i terminie określonym w umowie.

 

§ 2
Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników w ramach projektu „NOWE WYZWANIA.”, numer WND-RPSL.07.04.02-24-09D4/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.
2. Projekt realizowany jest w okresie: od 01.07.2017 do 31.03.2019.
3. Projekt jest realizowany zgodnie z regulaminem konkursu dla Poddziałania 7.4.2 Outplacement (Konkurs nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16), Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.
4. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans oraz zasadą niedyskryminacji.
5. Nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Kierownik projektu, do którego kompetencji należy rozstrzyganie wszystkich spraw spornych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie.
6. Celem głównym projektu jest złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie, w odniesieniu do 40 (16K i 24M) osób zamieszkujących (wg. KC) obszar woj. śląskiego, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z nimi kooperujących; poprzez ułatwienie adaptacji do zmian w zakresie rozwoju umiejętności poruszania się po rynku pracy, samozatrudnienia oraz nabycia nowych kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
7. Z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie w ramach ścieżki dotacyjne projektu wsparciem objętych zostanie 20 osób (w tym 8 kobiet i 12 mężczyzn) spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie w ramach Poddziałania 7.4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu. Beneficjent w ramach prowadzonej rekrutacji uczestników do projektu powinien dążyć do uzyskania zakładanego podziału na kobiety i mężczyzn. Niemniej jednak zastrzega się, że jeżeli
w wyniku prowadzonego naboru oraz pomimo starań podjętych przez Beneficjenta
w przedmiotowym zakresie, niemożliwym będzie zebranie grupy docelowej o odpowiedniej strukturze płci, dopuszcza się możliwość odstępstwa od podziału uczestników ze względu na płeć wskazanego w niniejszym Regulaminie rekrutacji.
8. Od uczestników projektu nie będzie wymagany wkład własny.

§ 3
Ogólne założenia dotyczące poszczególnych form wsparcia dla Uczestników Projektu


1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
a) Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:
Usługi szkoleniowo-doradcze będą oferowane w trzech kategoriach:
 podstawowa – dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia firmy (szkolenia w wymiarze minimalnym 40 godzin z zakresu zakładania i prowadzenia firmy
+ minimalnie 8 godzin indywidualnych usług doradczych);
 średniozaawansowana – dla osób, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną z zakresu prowadzenia firmy (szkolenia w wymiarze minimalnym 24 godzin z zakresu zakładania
i prowadzenia firmy + minimalnie 6 godzin indywidualnych usług doradczych);
 zaawansowana – dla osób, które posiadają praktyczne doświadczenie w prowadzeniu firmy
i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości:
 prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub,
 były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub,
 były osobami współpracującymi i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy
(minimum 6 godzin indywidualnych usług doradczych).
b) Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: przeznaczone dla 20 Uczestników projektu, stanowiące bezzwrotną pomoc finansową w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków związanych z rozpoczętą przez uczestnika projektu działalnością gospodarczą. W ramach projektu „NOWE WYZWANIA” maksymalna wysokość dotacji wynosi 23 398,68 złotych na jednego uczestnika projektu. Planowany termin udzielenia wsparcia: luty-marzec 2018 rok.
c) Wsparcie pomostowe podstawowe: przeznaczone dla wszystkich uczestników projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe. Udzielane w ciągu pierwszych 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przyznawane w dwóch formach:
a. Finansowej – w formie comiesięcznych transz, w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień przyznania dotacji (wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości) tj. nie większej niż 2000,00zł/m-c/uczestnik, celem pokrycia niezbędnych wydatków do poniesienia w ramach działalności gospodarczej
b. Szkoleniowo-doradczej – służącej pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji:
i. Szkolenia – indywidualne szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe ; w wymiarze 75h/uczestnik
ii. Doradztwo – adekwatnie do potrzeb uczestnika m.in. z zakresu prawa, finansów, marketingu; w wymiarze 9h/uczestnik
Planowany termin udzielenia wsparcia: kwiecień-wrzesień 2018rok
d) Wsparcie pomostowe przedłużone: przeznaczone dla wszystkich uczestników projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe. Udzielane przez kolejnych 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przyznawane w dwóch formach:
a. Finansowej – w formie comiesięcznych transz, w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień przyznania dotacji (wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości) tj. nie większej niż 2000,00zł/m-c/uczestnik, celem pokrycia niezbędnych wydatków do poniesienia w ramach działalności gospodarczej
b. Szkoleniowo-doradczej – służącej pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji:
i. Szkolenia – indywidualne szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe ; w wymiarze 75h/uczestnik
ii. Doradztwo – adekwatnie do potrzeb uczestnika m.in. z zakresu prawa, finansów, marketingu; w wymiarze 9h/uczestnik
Planowany termin udzielenia wsparcia: październik 2018-marzec 2019rok.
2. Beneficjent zapewnia Uczestnikom Projektu dodatkowe wsparcie w postaci:
• Materiałów szkoleniowych,
• Poczęstunku,
• Refundacji kosztów dojazdu
• Usług opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną.
3. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz finansowego wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) jest wniesienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej jego przyznania. Formami zabezpieczenia zwrotu przez Uczestnika otrzymanych środków mogą być w szczególności:
 poręczenie,
 weksel własny,
 weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 gwarancja bankowa,
 zastaw na prawach lub rzeczach,
 blokada rachunku bankowego,
 akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Szczegółowe informacje nt. warunków ustanowienia zabezpieczenia zostaną określone
w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
4. Każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo–doradczym (adekwatnym do indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych podczas rozmowy z doradcą zawodowym na etapie rekrutacji). Udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym jest warunkiem starania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotację) oraz wsparcie pomostowe. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% godzin przewidzianych na realizację szkoleń w danej kategorii oraz 100% godzin indywidualnego doradztwa, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Potwierdzeniem udziału w przedmiotowym wsparciu są formularze wykonania usługi szkoleniowo-doradczej.
5. Realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu odbywa się na podstawie
Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego, zawartej między Uczestnikiem Projektu
a Projektodawcą oraz wskazanego na etapie rekrutacji zakresu tematycznego szkoleń i doradztwa związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące procesu udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego będą zawarte
w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu niezwłocznie po zatwierdzeniu przez IP, nie później niż do momentu zakończenia rekrutacji do projektu.

 

§ 4
Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie


1. Uczestnikami projektu dla ścieżki dotacyjnej będzie 20 osób (w tym 8 kobiet i 12 mężczyzn) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w Województwie śląskim, które spełniają łącznie następujące kryteria:
a. Obligatoryjne:
A. DOTYCZĄCE STATUSU NA RYNKU PRACY:
i. Pracownik przedsiębiorstwa sektora MŚP zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia lub zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy. LUB
ii. Pracownik przedsiębiorstwa przechodzącego procesy restrukturyzacyjne zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia lub zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy. LUB
iii. Pracownik przedsiębiorstwa odczuwającego negatywne skutki zmiany gospodarczej zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia lub zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy. LUB
iv. Pracownik przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia lub zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
B. BYCIE:
i. osobą z niepełnosprawnością LUB
ii. osoba powyżej 50 roku życia LUB
iii. osoba poniżej 30 roku życia LUB
iv. osoba o niskich kwalifikacjach
b. premiowane:
i. posiadanie więcej niż jednej cechy spośród wskazanych w pkt. B. + 5 pkt za 2 i 5 pkt za każdą kolejną;
ii. pracownik lub były pracownik spółki węglowej lub kooperującej + 30 pkt.
2. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest przez Beneficjenta na etapie rekrutacji do projektu na podstawie informacji zawartych w wypełnionym przez Kandydata/tkę Formularzu rekrutacyjnym i złożonych przez niego oświadczeń
i pozostałych wymaganych dokumentów, opisanych w § 5 niniejszego Regulaminu. Kryterium kwalifikowalności weryfikowane jest ponadto również w dniu przystąpienia uczestnika do projektu tj. w dniu uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia w ramach projektu (tj. planowany termin listopad 2017rok).
W uzasadnionych przypadkach można pozytywnie ocenić Formularz rekrutacyjny osoby, która spełni warunki kwalifikowalności do udziału w projekcie na dzień przystąpienia do projektu, zgodnie z definicją dnia przystąpienia do projektu zawartą w niniejszym Regulaminie. W związku
z powyższym na etapie rekrutacji kryterium może być spełnione warunkowo.
3. Z uwagi na specyfikę projektu osoba będąca uczestnikiem niniejszego projektu nie może równolegle korzystać z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS, na działania związane z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik/czka projektu otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych źródeł brak jest możliwości udzielenia jemu/jej wsparcia w formie dotacji w ramach przedmiotowego projektu.
W zaistniałej sytuacji następuje skreślenie z listy uczestników projektu. Beneficjent ma wówczas prawo do roszczeń regresowych w stosunku do takiego Uczestnika/czki w odniesieniu do kosztów, które poniósł na jego/jej udział w projekcie. Tym samym nie rekomenduje się, aby osoba przystępowała do udziału w więcej niż jednym projekcie zakładającym przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
4. Zgodnie z Regulaminem konkursu w Projekcie nie mogą uczestniczyć:
 osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem
tzn. nie spełniają kryteriów, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu;
 osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą (tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), były zarejestrowane jako przedsiębiorca
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 osoby, które zawiesiły prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów;
 osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków;
 osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
 osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
 związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub
 związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.
 osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych
i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
 osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
 osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
 osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych,
o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
 osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
 osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności.
5. Osoby uczestniczące w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów zobowiązane są do złożenia oświadczenia, iż nie łączy lub nie łączył ich:
 związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do
II stopnia) lub
 związek z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli z żadnym z kandydatów/kandydatek do udziału w projekcie.

Wyłączenie dotyczy również Beneficjenta/partnera i wykonawcy (uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów) oraz wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta/partnera lub wykonawcy.
6. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom:
 planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury
w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury;
 planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
 wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
 udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;
 planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. wsparcia bezpośrednio związanego z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
 planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi;
 planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;
 na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. znajduje się załączniku
nr 6 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 5
Dokumenty rekrutacyjne


1. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne:
 w Biurze Projektu: Będzin; ul. Sienkiewicza 33d/8;
 na stronie internetowej: www.nowewyzwania.com.pl
 na stronie internetowej Lidera: pokzsystem.pl
 na stronie internetowej Partnera: turstal.pl
2. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia.
3. Kandydat/tka zainteresowany udziałem w projekcie ma obowiązek dostarczyć Beneficjentowi
w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony jeden komplet dokumentacji rekrutacyjnej
(w wersji papierowej lub elektronicznej).
4. Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:
 Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
w którym Kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.
5. Dokumenty składane przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia:
I. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia udziału w projekcie przedkładają:
 kserokopię świadectwa pracy potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub kserokopię umowy cywilno-prawnej i wypowiedzenia umowy cywilno-prawnej potwierdzone za zgodność z oryginałem
(w niniejszym/-ch dokumencie/-tach powinien znaleźć się zapis wskazujący jednoznacznie przyczynę zwolnienia pracownika , w przeciwnym wypadku należy przedłożyć również zaświadczenie od pracodawcy (zał. Nr 7a do Regulaminu) wskazujące przyczynę zwolnienia z zakładu pracy w przypadku gdy przyczyna dokonanego zwolnienia nie wynika jednoznacznie ze świadectwa pracy lub wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej.
Jedynie w indywidualnych przypadkach, gdy faktycznie niemożliwym jest uzyskanie ww. dokumentów, tj. zaświadczeń od pracodawcy, dopuszczalne jest kwalifikowanie osób do projektu na podstawie złożonego imiennego oświadczenia zawierającego informację, iż pracodawca rozwiązując umowę z kandydatem na uczestnika projektu poinformował go o przyczynach zwolnienia, które wynikały z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Beneficjent zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia może zweryfikować jego zgodność ze stanem faktycznym.
 zaświadczenie o rejestracji jako osoba bezrobotna w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy wydane nie wcześniej niż na 10 dni przed złożeniem – JEŚLI DOTYCZY;
 kserokopii dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej/osoby z niepełnosprawnościami – JEŚLI DOTYCZY:
1. w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:
a. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego
z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub
b. orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
c. orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
lub
2. w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:
a. orzeczenie o niepełnosprawności, lub
b. inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.
 zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji - wzór stanowi załącznik nr 7d do Regulaminu. Składają je osoby pracujące w zakładach działających w sektorze górniczym lub z nim kooperującymi. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (zakład uległ likwidacji, odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp. ) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę – JEŚLI DOTYCZY;
lub
II. Osoby przewidziane do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy składają:
 kserokopię wypowiedzenia stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
(w niniejszym dokumencie powinien znaleźć się zapis wskazujący jednoznacznie przyczynę wypowiedzenia stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z przyczyn dotyczących zakładu pracy) lub zaświadczenie od pracodawcy (zał. nr 7b do Regulaminu) wskazujące, iż wypowiedzenie umowy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Jedynie w indywidualnych przypadkach, gdy faktycznie niemożliwym jest uzyskanie ww. dokumentów, tj. zaświadczeń od pracodawcy, dopuszczalne jest kwalifikowanie osób do projektu na podstawie złożonego imiennego oświadczenia zawierającego informację, iż pracodawca rozwiązując umowę z kandydatem na uczestnika projektu poinformował go o przyczynach zwolnienia, które wynikały z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Beneficjent zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia może zweryfikować jego zgodność ze stanem faktycznym.
 kserokopii dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej/osoby z niepełnosprawnościami – JEŚLI DOTYCZY:
1. w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:
a. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego
z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub
b. orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
c. orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
lub
2. w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:
a. orzeczenie o niepełnosprawności, lub
b. inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.
 zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji - wzór stanowi załącznik nr 7d do Regulaminu. Składają je osoby pracujące w zakładach działających w sektorze górniczym lub z nim kooperującymi. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (zakład uległ likwidacji, odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp. ) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę – JEŚLI DOTYCZY;
lub
 kserokopię umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilno-prawnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem i zaświadczenie z zakładu pracy o nieprzedłużeniu umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilno-prawnej z przyczyn dotyczących zakładu pracy - wzór stanowi załącznik nr 7b do Regulaminu;
Jedynie w indywidualnych przypadkach, gdy faktycznie niemożliwym jest uzyskanie ww. dokumentów, tj. zaświadczeń od pracodawcy, dopuszczalne jest kwalifikowanie osób do projektu na podstawie złożonego imiennego oświadczenia zawierającego informację, iż pracodawca nie przedłużając umowy z kandydatem na uczestnika projektu poinformował go o przyczynach zwolnienia, które wynikały z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Beneficjent zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia może zweryfikować jego zgodność ze stanem faktycznym.
 kserokopii dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej/osoby z niepełnosprawnościami – JEŚLI DOTYCZY:
1. w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:
a. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub
b. orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
c. orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
lub
2. w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:
a. orzeczenie o niepełnosprawności, lub
b. inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.
 zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji - wzór stanowi załącznik nr 7d do Regulaminu. Składają je osoby pracujące w zakładach działających w sektorze górniczym lub z nim kooperującymi. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (zakład uległ likwidacji, odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp. ) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę – JEŚLI DOTYCZY
III. Osoby zagrożone zwolnieniem z zakładu pracy:
 zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników z przyczyn zakładu pracy –, wzór stanowi załącznik nr 7c do Regulaminu; W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (zakład uległ likwidacji, odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp. ) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę.
 zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji - wzór stanowi załącznik nr 7d do Regulaminu. Składają je osoby pracujące w zakładach działających w sektorze górniczym lub z nim kooperującymi. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (zakład uległ likwidacji, odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp. ) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę – JEŚLI DOTYCZY
6. Status kwalifikowalności kandydata winien zostać potwierdzony ponownie przez Kandydata/tkę na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie, tj. w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/tki powoduje odrzucenie z uczestnictwa
w projekcie.
7. W przypadku wątpliwości co do przedłożonych w ramach Formularza rekrutacyjnego oświadczeń, Beneficjent ma prawo na każdym etapie rekrutacji zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym (np. zaświadczeń, aktów, decyzji itp.).

 

§ 6
Etapy rekrutacji do projektu

 

Rekrutacja w ramach Projektu będzie prowadzona w 4 etapach:
• ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,
• ETAP 2: ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych,
• ETAP 3: ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych,
• ETAP 4: rozmowa z Doradcą Zawodowym.

§ 7
Nabór dokumentów rekrutacyjnych


1. Nabór dokumentów rekrutacyjnych do Projektu zaplanowano na październik-listopad 2017rok.
2. Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu wraz z Regulaminem rekrutacji i wzorami wszystkich wymaganych załączników zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu, na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru dokumentów osób ubiegających się o udział w projekcie.
3. Nabór uczestników do projektu będzie trwał minimum 20.dni roboczych.
4. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.
5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie składają dokumenty rekrutacyjne zgodnie
z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Kandydata/tkę wskazaną
w § 1 niniejszego Regulaminu.
Osobiście dokumenty można składać w:
 Biurze Projektu: Będzin; ul. Sienkiewicza 33d/8 w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku.
6. Nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem. Elektronicznie można przesyłać wyłącznie w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od Kandydata/tki, który pojawił się w Biurze Projektu
w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.
8. Dokumenty rekrutacyjne dostarczone powinny być w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko
Kandydata/tki
Adres

Zgłoszenie do projektu

„NOWE WYZWANIA” – NIE OTWIERAĆ

 

 

 

 

POKZ SYSTEM SP. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 33d/8
42-500 Będzin

9. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.
10. Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte, parafowane na każdej stronie oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz
z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą oraz czytelnym podpisem Kandydata/tki.
11. Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego przez Kandydata/tkę. W przypadku, gdy Kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Formularza rekrutacyjnego i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
12. Każdy Kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z Kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.
13. Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.
14. Przyjęte dokumenty rekrutacyjne są kierowane do oceny formalnej i merytorycznej, prowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną.
15. Osoby dokonujące oceny dokumentów rekrutacyjnych zobowiązane są do wykonywania swoich zadań z zachowaniem zasad bezstronności, rzetelności oraz poufności.
16. Dokumenty złożone przez Kandydata/tkę do projektu w trakcie procedury rekrutacyjnej pozostają własnością Beneficjenta i nie podlegają zwrotowi. Dokumenty stanowią dokumentację Projektu
i przechowywane będą przez Beneficjenta zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. Dostęp do w/w dokumentów będzie ograniczony tylko do uprawnionego personelu zarządzającego Projektem, członków Komisji Rekrutacyjnej oraz organów uprawnionych do dokonywania kontroli.

 

§ 8
Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych

 

1. Oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych dokonuje jeden, losowo wybrany członek Komisji Rekrutacyjnej przy pomocy Karty weryfikacji formalnej (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
2. Ocena formalna obejmuje sprawdzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
 czy dokumenty zostały złożone w określonym terminie;
 czy dokumenty są zgodne z wymaganymi wzorami;
 czy dokumenty są kompletne;
 czy dokumenty nie zawierają pustych pól;
 czy dokumenty zostały podpisane i parafowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 czy Kandydat/tka spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie, o których mowa w § 4.niniejszego Regulaminu.
3. Za błąd formalny, kwalifikujący się do korekty, uznaje się m.in.:
 nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól, z zastrzeżeniem zapisów pkt 6,
 brak podpisów w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę,
 brak odpowiedzi na którekolwiek z oświadczeń zawartych w Formularzu rekrutacyjnym,
 niezgodność Formularza z wymaganym wzorem np. usunięcie/zmiana logotypów bądź zapisów
ze wzoru Formularza rekrutacyjnego;
 oczywistą omyłkę pisarską.
4. Korekcie formalnej nie podlegają złożone oświadczenia, wyjątek stanowi korekta, która nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu) oraz oczywiste błędy pisarskie.
5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Beneficjent wezwie zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Kandydata/tkę do jednorazowego uzupełnienia braków.
6. Korekty błędów formalnych należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Beneficjent rekomenduje wizytę osobistą Kandydata/tki w Biurze Projektu.
Kandydat/tka zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów,
a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Kandydat/tka na etapie korekty błędów formalnych nie może dokonywać uzupełnień Formularza rekrutacyjnego w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej.
7. Po dokonaniu poprawek/uzupełnień Formularz rekrutacyjny jest przekazywany do ponownej oceny formalnej, która odbywa się w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania wspomnianych czynności przez Kandydat/tkę.
8. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień w terminie wskazanym w pkt 6 zgłoszenie zostaje odrzucone z przyczyn formalnych, co wyklucza Kandydata/tkę z dalszego procesu rekrutacji.
9. Osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone po kolejnej ocenie z przyczyn formalnych,
nie będzie miała możliwości ponownego uzupełnienia braków formalnych w Formularzu rekrutacyjnym. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
10. Formularz rekrutacyjny, który przejdzie pozytywnie ocenę formalną będzie podlegał ocenie merytorycznej.

 

§ 9
Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

 

1. Formularz rekrutacyjny podlega ocenie losowo wybranego członka Komisji Rekrutacyjnej – zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
2. Ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego dokonywana jest pod kątem następujących kryteriów:
I.Opis pomysłu (racjonalność, realność, atrakcyjność) – 0-30 pkt
a. Opis pomysłu (0-5kt)
1. Brak opisu pomysłu na działalność – 0pkt
2. Opis pomysłu na dużym poziomie ogólności (np. wskazanie tylko branży) i/lub bez uzasadnienia dla jego wyboru – 1-2pkt
3. Opis pomysłu fragmentaryczny, niepełny i/lub bez uzasadnienia dla jego wyboru – 3-4pkt
4. Pełny, wyczerpujący opis pomysłu zawierający uzasadnienie jego wyboru zarówno pod kątem umiejętności/kompetencji potencjalnego właściciela jak i rozwoju/popytu na dane produkty/usługi – 5pkt
b. Opis lokalizacji działalności w powiązaniu z rynkiem docelowym (0-5pkt)
1. Brak opisu – 0 pkt
2. Opis na dużym poziomie ogólności (np. województwo/miasto) – 1-2pkt
3. Opis dokonany w odniesieniu do poszczególnych produktów/usług i/lub grup docelowych, wskazana potencjalna lokalizacja siedziby- 3-4pkt
4. Pełen, wyczerpujący opis w odniesieniu do poszczególnych produktów/usług i/lub grup docelowych, wskazana potencjalna lokalizacja siedziby wraz z możliwościami/działaniami związanymi z jej pozyskaniem – 5pkt
c. Charakterystyka produktu/usługi (0-5pkt)
1. Brak opisu – 0pkt
2. Opis na dużym poziomie ogólności; zawierający jedynie opis głównego produktu/usługi – 1-2pkt

3. Opis zarówno głównej jak i pobocznej/dodatkowej działalności; brak informacji o sezonowości popytu na dany typ produktów/usług i/lub uzasadnienia -3-4pkt
4. Szczegółowy, wyczerpujący opis zarówno głównej działalności, jak i pobocznej, opis wahań popytu (sezonowości) na dany typ produktów/usług i/lub uzasadnienie dla wyboru – 5pkt
d. Opis potencjalnych klientów (0-5pkt)
1. Brak opisu klientów – 0pt
2. Opis klientów dokonany na dużym poziomie ogólności, brak danych cyfrowych -1-2pkt
3. Opis potencjalnych klientów z dokonanym podziałem/segmentacją grup docelowych; charakterystyką poszczególnych grup -3-4pkt
4. Opis potencjalnych klientów z dokonanym podziałem/segmentacją grup docelowych; charakterystyką poszczególnych grup i sposobem dotarcia do nich -5pkt
e. Opis konkurencji (0-5pkt)
1. Brak opisu - 0pkt
2. Opis na dużym poziomie ogólności i/lub wskazanie braku konkurencji – 1-2pkt
3. Opis zawierający odniesienia zarówno do konkurencji lokalnej jak i krajowej (np. dużych sieci ogólnopolskich firm) – 3-4pkt
4. Pełen opis konkurencji w odniesieniu do skali makro/krajowej i lokalnej, zawierający opis zachowania wobec konkurencji – 5pkt
f. Analiza SWOT (0-5pkt)
1. Brak przeprowadzonej analizy SWOT – 0pkt
2. Fragmentaryczna, niepełna analiza SWOT – 1-2pkt
3. Analiza na dużym poziomie ogólności i/lub wykazane jedynie zalety i szanse opisywanej działalności – 3-4pkt
4. Pełna, wnikliwa analiza SWOT zakończona podsumowaniem z wnioskami– 5pkt
II. Doświadczenie zawodowe w kontekście planowanego przedsięwzięcia – 0- 5 pkt
i. Brak zgodności w posiadanym doświadczeniu zawodowym. z profilem planowanej działalności – 0 punktów
ii. W minimalnym zakresie zgodne (np. wykazanie w doświadczeniu zawodowym. kontaktów z branżą, w której planowana jest działalność gosp.) – 1 punkt
iii. Częściowo zgodne (np. praca na stanowisku, które wymagało takich samych kwalifikacji/wiedzy, jak w branży w której planowane jest rozpoczęcie działalności) – 2pkt
iv. Idealnie zgodne (praca w tej samej branży, w której planowane jest rozpoczęcie działalności gospodarczej) wynoszące do 1 roku (włącznie) -3pkt
v. Idealnie zgodne (praca w tej samej branży, w której planowane jest rozpoczęcie działalności gospodarczej) wynoszące powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie) – 4pkt
vi. Idealnie zgodne (praca w tej samej branży, w której planowane jest rozpoczęcie działalności gospodarczej) wynoszące powyżej 3 lat – 5 pkt
III. Posiadane wykształcenie i kwalifikacje w kontekście planowanego przedsięwzięcia– 0 -5 pkt
i. Brak zgodności – 0 punktów
ii. Zgodność w minimalnym zakresie (posiadanie kwalifikacji ogólnych przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. np. językowych, komputerowych, prawo jazdy) – 1-2pkt
iii. Częściowo zgodnych z zakresem planowanej działalności gospodarczej –posiadanie kwalifikacji specyficznych dla danej branży np. ukończenie kursu grafiki komputerowej dla branży marketingowej lub posiadanie kompetencji (potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami/świadectwami z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – 3-4pkt
iv. Idealnie zgodnych – posiadanie kwalifikacji specyficznych wymaganych w danej branży i kwalifikacji/kompetencji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – 5 pkt
IV. Planowane koszty przedsięwzięcia (spójność z opisem pomysłu, racjonalność kosztów) – 0-15 pkt.
i. Brak opisu – 0 pkt
ii. Opis pobieżny, krótki, ogólnikowy, nie dający możliwości dokonania oceny zasadności poniesienia danych kosztów – 1-2pkt
iii. Opis fragmentaryczny, brak parametrów technicznych; niespójne, niewystarczające uzasadnienia/wyjaśnienia poniesienia danych kosztów (od 71% do 90% wartości planowanej dotacji) -3-6 pkt
iv. Opis niepełny, część wydatków (od 50% do 70% wartości planowanej dotacji) budzi wątpliwości co do ich niezbędności (w kontekście opisu planowanej działalności) i/lub planowanej ceny (przy wskazanych parametrach/ilościach lub ich braku)-7-10 pkt
v. Opis niepełny, część wydatków (od 51% do 20% wartości planowanej dotacji) budzi wątpliwości co do ich niezbędności (w kontekście opisu planowanej działalności) i/lub planowanej ceny (przy wskazanych parametrach/ilościach lub ich braku)-11-14pkt
vi. Szczegółowy, przejrzysty i wyczerpujący (tzn. wraz z kluczowymi parametrami technicznymi) opis wszystkich planowanych kosztów, wysokość poszczególnych kosztów nie budzi zastrzeżeń w stosunku do cen rynkowych oraz wątpliwości co do zasadności danego wydatku – 15pkt
3. W wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, Kandydat/tka ubiegający/a się o udział w projekcie może otrzymać maksymalnie 55 punktów.
4. Aby uzyskać weryfikację pozytywną Formularza rekrutacyjnego, Kandydat/tka powinien spełnić wymóg otrzymania minimum 50 % ogólnej możliwej do zdobycia liczby punktów w kryteriach oceny merytorycznej, tj. minimum 27 punktów.
5. Dokumenty Kandydatów ubiegających się o udział w projekcie, które nie spełnią w/w wymagań uzyskują weryfikację negatywną.
6. Kandydaci/tki w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych zostaną pisemnie poinformowani o wynikach oceny merytorycznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia Kandydatowi/tce informacji. Informacja ta będzie zawierała uzyskany wynik punktowy wraz z uzasadnieniem oraz Kartę oceny formularza rekrutacyjnego (z zachowaniem ochrony danych osobowych osób oceniających).
7. Kandydat/tka ubiegający się o udział w projekcie który otrzymał weryfikację negatywną bądź uznał, że otrzymał niewystarczającą liczbę punktów, ma prawo wniesienia odwołania od oceny merytorycznej.
8. Odwołanie w formie pisemnej składa się wraz z uzasadnieniem, w terminie do 5 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia Kandydatowi/tce informacji o wynikach oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego. Odwołanie powinno być złożone, zgodnie z definicją dnia skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Kandydata/tkę.
9. Zarzuty Kandydata/tki muszą odnosić się do konkretnych uwag Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie powodu wniesienia odwołania od oceny merytorycznej. Wszystkie dodatkowe informacje, których nie zawarto w złożonym uprzednio Formularzu Rekrutacyjnym, nie będą brane pod uwagę przy ponownej ocenie kandydatury. Odwołanie może dotyczyć w szczególności błędnej interpretacji lub przeoczenia przez Komisję Rekrutacyjną informacji, które Kandydat/tka umieścił w Formularzu Rekrutacyjnym, a mogą one wpłynąć na ocenę merytoryczną Formularza.
10. W przypadku wniesienia odwołania po terminie bądź niezachowania formy pisemnej, odwołanie Kandydata/tki pozostaje bez rozpatrzenia.
11. Ponowna ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego dokonywana jest przez losowo wybranego członka Komisji Rekrutacyjnej, który nie uczestniczył w jego pierwszej ocenie.
12. W toku powtórnej oceny ocenie podlegają te części Formularza rekrutacyjnego, które były przedmiotem odwołania. Wówczas ostateczną i wiążącą ocenę stanowi suma punktów z tych części oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, które nie podlegały odwołaniu przyznanych w ocenie pierwotnej oraz punkty przyznane podczas drugiej oceny w tych częściach oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, których dotyczyło odwołanie.
13. Jeśli z treści wniosku nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny została zakwestionowana, Formularz Rekrutacyjny podlega powtórnej ocenie w całości.
14. Powtórna ocena nie może skutkować obniżeniem pierwotnej liczby punktów. W przypadku uzyskania wyniku gorszego przy ocenie powtórnej, ostatecznym wynikiem będzie ilość punktów przyznana podczas pierwszej oceny.
15. Ponowna ocena Formularza rekrutacyjnego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
16. Po zakończeniu procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna przygotuje listę Kandydatów
z informacją o uzyskanym wyniku (pozytywny/negatywny). Lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.
17. Beneficjent poinformuje Kandydatów/tki o uzyskanym wyniku punktowym wraz z uzasadnieniem, przekazując Karty oceny formularza rekrutacyjnego z zachowaniem zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
18. Wszystkie osoby, które uzyskały minimum 27 punktów z oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego (czyli ocenę pozytywną), zostaną zaproszone do rozmów rekrutacyjnych z doradcą zawodowym.

§ 10
Rozmowa z Doradcą Zawodowym

 

1. O terminie i miejscu rozmowy z doradcą zawodowym Kandydat/ka zostanie poinformowany/a zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji. Terminy rozmów z Doradcą zawodowym zostaną ustalone z Kandydatami, z uwzględnieniem harmonogramu prac Komisji Rekrutacyjnej.
2. Rozmowa z doradcą zawodowym ma na celu weryfikację predyspozycji Kandydata/tki (w tym
np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie, w której kategorii szkoleniowo-doradczej Kandydat/tka weźmie udział.
3. Kandydaci/tki, którzy chcą otrzymać wsparcie szkoleniowo-doradcze na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym, są zobowiązani do dostarczenia na rozmowę
z doradcą zawodowym odpowiednich dokumentów, potwierdzających przygotowanie do założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej – certyfikatów/zaświadczeń lub dokumentów potwierdzających prowadzenie firmy, tj.:
 Kopii zaświadczeń/certyfikatów o odbyciu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 Kopii dokumentów z właściwego rejestru/instytucji potwierdzające prowadzenie własnej działalności gospodarczej (dotyczy okresu powyżej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), współudział/udział w spółce, współpracę i wiedzę z zakresu prowadzenia firmy.
4. Doradca Zawodowy może nie wyrazić zgody na udział w poziomach średniozaawansowanym i zaawansowanym wsparcia szkoleniowo-doradczego Kandydata/tki, jeżeli na podstawie przedstawionych przez Kandydata/tkę kopii zaświadczeń/certyfikatów oraz przeprowadzonej rozmowy stwierdzi, że odbyte przez Kandydata/tkę szkolenia/doradztwo będą odbiegały swym zakresem merytorycznym i programowym od wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.
5. Ocena rozmowy dokonywana jest przez doradcę zawodowego pod kątem następujących kryteriów:

a. ocena motywacji kandydata/kandydatki w kontekście założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 0 – 5 pkt
b. ocena samodzielności kandydata/kandydatki w kontekście prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 0 – 5 pkt
6. Fakt przeprowadzenia rozmowy i jej zakres musi zostać udokumentowany za pomocą formularza: Karty oceny rozmowy rekrutacyjnej – oceny predyspozycji kandydata sporządzonego i podpisanego zarówno przez doradcę zawodowego, jak i kandydata/tkę na uczestnika projektu (wzór karty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).
7. Podczas rozmowy Doradca zawodowy wyznacza także zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego przyznanego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wynikającego z doświadczenia i wiedzy potencjalnego Kandydata/tki na uczestnika projektu, co dokumentuje w Formularzu diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu).
8. W wyniku oceny rozmowy, Kandydat/tka ubiegający/a się o udział w projekcie może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
9. Kandydat/tka ubiegający/a się o udział w projekcie nie ma prawa wniesienia odwołania od wyniku rozmowy z doradcą zawodowym.

 

§ 11
Wyłonienie uczestników projektu

 

1. Ostatecznego wyboru uczestników projektu dokonuje się na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z doradcą zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów dodatkowych przez kandydata/tkę.
2. Maksymalnie Kandydat/tka podczas wszystkich etapów rekrutacji może otrzymać 65 punktów podstawowych oraz dodatkowe punkty premiujące. Osoby, które otrzymały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo przed osobami, które otrzymały niższą liczbę punktów.
3. Na podstawie otrzymanej liczby punktów zostaną utworzone listy rankingowe (osobna dla kobiet
i osobna dla mężczyzn) w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów.
Do projektu zostanie zakwalifikowanych pierwszych 20 osób (8 kobiet i 12 mężczyzn)
z najwyższą liczbą punktów. Pozostali Kandydaci/tki zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
Listy rankingowe zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu z poszanowaniem postanowień przepisów dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wykorzystanie Indywidualnych Numerów Identyfikacyjnych nadanych przez Beneficjenta każdemu Kandydatowi/tce.
4. W przypadku uzyskania przez kilku Kandydatów do Projektu takiej samej liczby punktów, o wyższej pozycji na liście rankingowej decyduje wynik uzyskany z oceny Formularza rekrutacyjnego w części : Opis pomysłu.
5. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu
w terminie wskazanym przez Beneficjenta w piśmie informującym o zakwalifikowaniu się do Projektu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego Kandydata/tkę do udziału w projekcie (warunki wskazano w §4. niniejszego Regulaminu).
6. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu w pierwszy dzień wsparcia, zostaną podpisane dokumenty projektowe dotyczące udziału w projekcie.
7. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest na podstawie złożonego w formie pisemnej oświadczenia z uzasadnieniem.
8. W przypadku skreślenia, rezygnacji Uczestnika projektu przed rozpoczęciem wsparcia szkoleniowo-doradczego lub niepodjęcia uczestnictwa w ramach tego wsparcia, miejsce takiego Uczestnika Projektu zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, a w razie braku jej zgody (udzielonej w terminie do 5. dni roboczych), kolejna osoba z listy rezerwowej, zgodnie z parytetem płci.
O zakwalifikowaniu się do projektu Kandydat/tka zostanie poinformowany/a pisemnie.
9. W przypadku skreślenia, rezygnacji Uczestnika projektu w trakcie lub po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego, miejsce takiego Uczestnika projektu zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, a w razie braku jej zgody (udzielonej w terminie do 5 dni roboczych), kolejna osoba z listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu się do projektu Kandydat/tka zostanie poinformowany/a pisemnie. Beneficjent zapewni takiej osobie wsparcie szkoleniowo-doradcze przed uruchomieniem działalności gospodarczej, zgodne z zakresem indywidualnych potrzeb tej osoby, określonym na etapie rekrutacji.
10. W przypadku złożenia przez Kandydata/Uczestnika fałszywych dokumentów lub oświadczeń mających wpływ na zakwalifikowanie do projektu następuje skreślenie z listy kandydatów/ uczestników. Beneficjent ma również prawo do roszczeń regresowych w stosunku do Kandydata/ Uczestnika w odniesieniu do kosztów, które poniósł na jego udział w rekrutacji/w projekcie.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

 

1. Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do weryfikacji sposobu rekrutacji w kontekście prawidłowości zastosowanych procedur. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur, wyniki rekrutacji mogą zostać anulowane w całości lub w części.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu rekrutacji należy do Beneficjenta w oparciu
o prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, po zasięgnięciu w uzasadnionych przypadkach opinii IP.
3. Regulamin może ulec zmianie np. w sytuacji zmiany dokumentów programowych dotyczących Projektu, po akceptacji ze strony IP. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej projektu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego, Standardu udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów
w ramach Poddziałania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 i prawa krajowego dotyczącego EFS.
5. Regulamin obowiązuje od dnia akceptacji ze strony IP.
6. Wykaz załączników:
1. Formularz rekrutacyjny;
2. Karta weryfikacji formalnej
3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
4. Karta oceny rozmowy rekrutacyjnej – oceny predyspozycji kandydata
5. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych;
6. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013;
7a. Oświadczenie o zwolnieniu z przyczyn zakładu pracy;
7b. Oświadczenie o planowanym zwolnieniu z przyczyn zakładu pracy;
7c. Oświadczenie o zagrożeniu zwolnieniem;
7d. Zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji.