Rekrutacja


 

Zasady rekrutacji:

 
Bezpośrednim wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 40 (16K/24M) pracowników/byłych pracowników przedsiębiorstw:

 

  • sektora MŚP
  • przechodzących procesy restrukturyzacyjne
  • odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej
  • znajdujących się w sytuacji kryzysowej, usytuowanych na terenie woj. śląskiego

 

 

Wsparcie zaplanowane do realizacji jest skierowane wyłącznie do osób, które utraciły zatrudnienie(posiadają status osób biernych zawodowo lub bezrobotnych)w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, pracowników zagrożonych zwolnieniem albo znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy

(z przyczyn dotyczących zakładu pracy).


Adresatami wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości będą także jednostki znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby; z niepełnosprawnością, powyżej 50 i poniżej 30 roku życia, kobiety oraz pracownicy posiadający niskie kwalifikacje(odpowiadające poziomowi ISCED 3 włącznie).Ponadto, szczególnie uwzględnieni zostaną pracownicy/byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych oraz przedsiębiorstw z nimi kooperujących z terenu woj. śląskiego